Jacob Whittaker: Blodau Gwyllt

“Starting with an idea of using vinyl record covers with floral imagery the work evolved through a conversation with Elsa Davies about ‘Blodeugerdd’, the Welsh word for an anthology of poems or music.

Thinking on this and searching for ‘Blodau Cerdd’ led to the hymns of John Roberts a.k.a ‘Ieuan Gwyllt’ (literally ‘John the Wild’), an important figure in Welsh music and religious culture.”

ROBERTS , JOHN ( Ieuan Gwyllt ; 1822 – 1877 ), Calvinistic Methodist minister, and musician ; b. 27 Dec. 1822 at Tanrhiwfelen , a house just outside Aberystwyth , the son of Evan and Elizabeth Roberts , who moved in 1823 to Ty’n-y-ffordd , Pen-llwyn , and, in 1829 , to Pistyll-gwyn , Melindwr . The father was a precentor , the mother was also a good vocalist . He attended Lewis Edwards ‘s school at Pen-llwyn for some years. When quite young he composed a poem to which he signed his name ‘ Ieuan Gwyllt Gelltydd Melindwr ’; henceforward he became known as ‘ Ieuan Gwyllt .’ He became a clerk to Messrs. Griffith and Roberts , druggists , Aberystwyth , but after two years started to teach in Skinner Street school . This latter post he relinquished after a few months in order to go to the Borough Road Training College , London , where he stayed nine months. On his return to Aberystwyth ( 1845 ) he opened a British school which, however, he left after nine months to become clerk to Messrs. Hughes and Roberts , solicitors ; he stayed in that post for nearly seven years. In 1852 he became assistant editor of Yr Amserau , a Liverpool Welsh newspaper of which William Rees ( Gwilym Hiraethog ) (q.v.) was editor ; this connection was maintained until 1858 . On 15 June 1856 he preached his first sermon — at Runcorn . In 1858 he went to Aberdare to edit Y Gwladgarwr , and, the next year, he m. Jane Richards , Aberystwyth .

Ieuan Gwyllt began to compose music when he was quite young; a hymn-tune by him, ‘ Hafilah ,’ was published in Nov. 1839 in Yr Athraw . In 1852 he published Blodau Cerdd which contained lessons in music together with hymn-tunes which, like ‘ Hafilah ,’ were imitations of the poorer kind of English hymn-tunes. It was after he went to Liverpool ( 1852 ) that he came to recognize what was characteristic of true ecclesiastical hymn-tunes, and it was then that he began to start on his real life-work — the collection and selection of the best tunes for use by his countrymen . After labouring for six years he was able to produce ( April 1859 ) Llyfr Tonau Cynulleidfaol , with the publication of which there began a new era of Welsh congregational singing. To the original work he added an atodiad (supplement), and, in 1870, an ychwanegiad (appendix). He arranged and harmonized a large number of hymn-tunes and psalms and himself composed some two dozen including the very famous tune ‘ Moab .’ At this time he was travelling much throughout Wales to lecture on congregational music . In 1859 he and Thomas Levi (q.v.) , Aberystwyth , issued the first number of Telyn y Plant , the name of which was changed in 1861 to Trysorfa y Plant ; Ieuan Gwyllt was responsible for the hymn-tunes. In 1859 he was asked to become minister of Pant-tywyll Calvinistic Methodist church , Merthyr Tydfil ; he was ordained on 7 Aug. 1861 at the Newcastle Emlyn Association . In March 1861 he issued the first number of Y Cerddor Cymreig , a periodical which he continued to edit and publish on his own responsibility for four years, i.e. until Hughes and Son , Wrexham , took it over ( 1865 ); Ieuan Gwyllt continued as editor until 1873 . He founded the Gwent and Morgannwg musical festival in 1854 , Gŵyl Eryri in 1866 , and Gŵyl Ardudwy in 1868 . He began to study the Tonic Sol-fa system in 1863 , producing a sol-fa edition of his Llyfr Tonau Cynulleidfaol the next year. He founded Cerddor y Tonic Solffa in 1869 and edited it until 1874 . In 1865 he became minister of Capel Coch Calvinistic Methodist church , Llanberis, Caerns. , where he remained until he retired to Y Fron , Llanfaglan , near Caernarvon , in 1869 . He was secretary of the committee which prepared Llyfr Emynau y Methodistiaid Calfinaidd , 1869 . He edited Y Goleuad , from July 1871 until Oct. 1872 . In 1874 he issued Sŵn y Jiwbili , an arrangement in Welsh of Sankey and Moody hymns and tunes. Throughout the years he was well known as music adjudicator and as conductor of singing-festivals ; he was also a frequent contributor to Y Traethodydd and Yr Oenig . He d. 14 May 1877 and was buried in Caeathro cemetery, near Caernarvon .

Sources:

  • E. Jones , Ieuan Gwyllt ei fywyd, ei lafur, ei athrylith, ei nodweddion, a’i ddylanwad ar Gymru , Holywell, 1881 ;
  • Owen , Traethawd ar fywyd ac athrylith y Parchedig John Roberts (Ieuan Gwyllt) , Pwllheli, 1879 ;
  • Y Cerddor , 1892 and Jan.-May 1909.

Author: Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Old Colwyn

Text from the NLW The Dictionary of Welsh Biography

http://yba.llgc.org.uk/

www.jacobwhittaker.co.uk

Blodau Gwyllt

“Gan ddechrau gyda syniad o ddefnyddio recordiau finyl â delweddau blodeuog, esblygodd y waith drwy sgwrs gyda Elsa Davies am ‘Blodeugerdd’, gair Cymraeg am casgliad o gerddi neu gerddoriaeth.

Meddwl ar hyn, a chwilio am ‘Blodau Cerdd’ arweiniodd at emynau John Roberts aka ‘Ieuan Gwyllt’, ffigwr pwysig mewn cerddoriaeth Gymreig a diwylliant crefyddol.”

ROBERTS , JOHN (‘ Ieuan Gwyllt ’; 1822 – 1877 ), cerddor ; g. 27 Rhagfyr 1822 yn Tanrhiwfelen ger Aberystwyth , mab Evan ac Elizabeth Roberts . Yn 1823 symudodd y teulu i fyw i Ty’nyffordd , Penllwyn , Aberystwyth , ac yn 1829 i Pistyllgwyn yn nyffryn Melindwr . Yr oedd ei dad yn ddechreuwr canu a’i fam yn gantores lled dda. Cafodd addysg am rai blynyddoedd yn ysgol Lewis Edwards [q.v.] , Penllwyn . Yn ieuanc cyfansoddodd farddoniaeth , a rhoddodd yn ffugenw wrthi ‘ Ieuan Gwyllt Gelltydd Melindwr ,’ ac wedi hyn galwyd ef yn ‘ Ieuan Gwyllt ’ tra bu byw. Yn 1842 cafodd le yn glerc gyda Griffith a Roberts , fferyllwyr , Aberystwyth , a bu yn eu gwasanaeth am ddwy flynedd. Yn 1844 penodwyd ef yn athro ysgol Skinner Street , ond ymhen ychydig fisoedd aeth i Goleg Normal Borough Road , Llundain , am naw mis. Dychwelodd yn ôl yn 1845 ac agorodd Ysgol Frutanaidd yn Aberystwyth . Ymhen naw mis rhoddodd yr ysgol i fyny ac aeth yn glerc at Hughes a Roberts , cyfreithwyr , a bu yno am saith mlynedd. Yn 1852 penodwyd ef yn is-olygydd Yr Amserau i gynorthwyo ‘ Hiraethog ,’ a pharhaodd ei gysylltiad â’r papur hyd 1858 . Yn 1856 dechreuodd bregethu , gan draddodi ei bregeth gyntaf ar 15 Mehefin yn Runcorn . Yn 1858 symudodd i Aberdâr i olygu Y Gwladgarwr . Yn 1859 priododd Jane Richards , Aberystwyth .

 

Dechreuodd gyfansoddi yn ieuanc, a cheir tôn yn Yr Athraw , Tachwedd 1839 o’r enw ‘ Hafilah ,’ 8.7.3. Yn 1852 dug allan Blodau Cerdd , yn cynnwys gwersi cerddorol a thonau. Wedi mynd i Lerpwl yn 1852 daeth i adnabod y wir arddull mewn cerddoriaeth eglwysig, a dechreuodd ar waith mawr ei fywyd o gasglu a dethol y tonau gorau at wasanaeth ei genedl . Ar ôl llafurio am chwe blynedd dug allan ( Ebrill 1859 ) Llyfr Tonau Cynulleidfaol , a chyda’r llyfr hwn cychwynnwyd cyfnod newydd yng nghaniadaeth grefyddol Cymru . Cyhoeddodd Atodiad ac, yn 1870 , Ychwanegiad , i’r Llyfr Tonau . Trefnodd a chynganeddodd nifer mawr o’r tonau , a chyfansoddodd ddau ddwsin o donau a salm-donau sydd mewn ymarferiad gan yr holl enwadau crefyddol; ystyrir ei dôn ‘ Moab ’ yn un o donau gorau’r byd. Teithiodd i bob rhan o Gymru i ddarlithio ar ganiadaeth grefyddol . Yn 1859 cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Telyn y Plant dan olygiaeth Thomas Levi [q.v.] a ‘ Ieuan Gwyllt ’; yn 1861 newidiwyd ei enw i Trysorfa y Plant a golygai ‘ Ieuan Gwyllt ’ y tonau. Yn 1859 derbyniodd alwad i fugeilio eglwys Pant-tywyll , Merthyr , ac ordeiniwyd ef yn weinidog yng nghymdeithasfa Castellnewydd , 7 Awst 1861 . Ym mis Mawrth 1861 dug allan y rhifyn cyntaf o Y Cerddor Cymraeg , ac am bedair blynedd golygodd a chyhoeddodd ef ar ei gyfrifoldeb ei hunan. Yn 1865 ymgymerodd Hughes a’i Fab , Wrecsam , â’i gyhoeddi, ond parhaodd ‘ Ieuan Gwyllt ’ i’w olygu hyd 1873 . Yn ychwanegol at yr ysgrifau ar gerddoriaeth, rhoddid darn o gerddoriaeth glasurol gyda geiriau Cymraeg o drefniant ‘ Ieuan Gwyllt .’ Ef a sefydlodd ŵyl gerddorol Gwent a Morgannwg , 1854 ; gŵyl Eryri , 1866 ; a gŵyl Ardudwy , 1868 . Dechreuodd astudio nodiant y Tonic Sol-ffa yn 1863 , a dug allan ei Lyfr Tonau yn y nodiant hwnnw yn 1864 . Cychwynnodd Cerddor y Tonic Solffa yn 1869 , a golygodd y cylchgrawn hyd 1874 . Derbyniodd alwad i fugeilio Capel Coch ( Methodistiaid Calfinaidd ), Llanberis , yn 1865 , a gwasnaethodd yno hyd ei ymneilltuad i’r Fron , Llanfaglan , ger Caernarfon , yn 1869 . Ef oedd ysgrifennydd pwyllgor Llyfr Emynau y Methodistiaid Calfinaidd , 1869 . Bu’n olygydd Y Goleuad o Orffennaf 1871 hyd Hydref 1872 , ac yn 1874 dug allan Sŵn y Jiwbili , sef trefniant o emynau a thonau Sankey a Moody yn Gymraeg . Yr oedd yn enwog fel beirniad ac arweinydd cymanfaoedd canu . Bu f. 14 Mai 1877 a chladdwyd ef ym mynwent Caeathro ger Caernarfon .

Ffynonellau:

  • E. Jones , Ieuan Gwyllt ei fywyd, ei lafur, ei athrylith, ei nodweddion, a’i ddylanwad ar Gymru , Treffynnon, 1881 ;
  • Owen ac ‘Alaw Ddu,’ Traethawd ar fywyd ac athrylith y Parchedig John Roberts (Ieuan Gwyllt) , Pwllheli, 1879 ;
  • Y Cerddor , Hydref 1892 , a Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, a Mai 1909.

Awdur: Robert David Griffith, M.A., (1877-1958), Hen Golwyn

Testun o’r Y Bywgraffiadur Cymreig LLGC

http://yba.llgc.org.uk/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s