Roger Lougher

Roger Lougher

16 September // Medi – 27 October // Hydref 2017

Roger Lougher has been collaborating with artist Anne-Mie Melis and is here looking back over a recent project at g39 gallery in Cardiff.

Both Melis and Lougher are curious about how we live within our environment and the possibility of this being done in a sustainable way. We are interested in the ecological impact of contemporary society on the natural environment and how that natural environment is framed philosophically and represented in art.

As part of our practice we frequently present workshops, across all ages. We see these workshops as opportunities to research our practice and to enter into dialogue with people who are not familiar with contemporary art. Recently we have been collaborating as Creative Practitioners, finding art based solutions to delivering the school curriculum.

We saw growing chicory in a gallery as an opportunity to explore our collaboration further. The gallery became a nursery in which to germinate the seeds of our joint imaginations, and a hothouse in which to force this organic growth through further interaction with other artists.

We made trials of growing plants inside the gallery, in the unnatural surroundings of the space. Our aim was to build a working prototype of an incubator and to grow edible plants. We wanted to research and share this process, make visible and encourage conversation about issues related to our contemporary nature, the food we eat, our changing climate and our responsibilities as citizens of our planet. In doing this we began to see the chicory as a third collaborator, a teacher and a fellow artist. In investigating this we were struck at references to non-human collaboration in anthropology.

The work you will see through Oriel Blodau Bach is a representation and analysis of this project and further musings on the project. It will be using Oriel Blodau Bach as one would use a blog on the internet. Please contact me if you wish to discuss anything posted at: Melin Glonc, Drefelin, Llandysul, SA44 5XB. Thank you.

FullSizeRender 11

Mae Roger Lougher wedi bod yn cyd-weithio gyda artist Anne-Mie Melis ac yma mae’n bwrw golwg dros brosiect diweddar yn oriel g39 yng Nghaerdydd.

Rhanna Melis a Lougher ddiddordeb yn y modd yr ydym yn byw o fewn ein hamgylchedd a’r posibilrwydd o allu gwneud hyn mewn ffordd gynaliadwy. Mae ganddynt ddiddordeb yn yr effaith ecolegol sydd gan y gymdeithas gyfoes ar yr amgylchedd naturiol, a sut y mae’r amgylchedd hwnnw yn cael ei fframio’n athronyddol a’i gynrychioli mewn celf.

Fel rhan o’u hymarfer maent yn aml yn cyflwyno gweithdai i bobl o bob oedran. Gwelant y gweithdai hyn fel cyfle i ymchwilio eu hymarfer a chychwyn deialog gyda phobl nad ydynt yn gyfarwydd â chelf gyfoes. Yn ddiweddar buont yn cyd-weithio gydag Ymarferwyr Creadigol, i ddarganfod ffyrdd i gyflwyno cwricwlwm yr ysgol trwy weithgareddau celf.

Gwelwyd cyfle i ymchwilio eu partneriaeth ymhellach trwy dyfu sicori mewn oriel gelf. Yn y modd hwn daeth yr oriel yn feithrinfa lle y gellid egino hadau dychymyg y ddau ohonynt, ac yn dŷ gwydr lle y gellid ymwthio’r tyfiant organig trwy ymwneud gydag artistiaid eraill.

Arbrofwyd gyda thyfu planhigion tu fewn i’r oriel, yn  amgylchedd annaturiol y gofod. Y nod oedd adeiladu prototeip gweithredol o ddeorydd a thyfu planhigion bwytadwy. Roeddynt yn awyddus i ymchwilio a rhannu’r broses; amlygu ac annog trafodaeth am bwyntiau yn ymwneud a bywyd naturiol cyfoes, bwyd, newid hinsawdd a’n cyfrifoldeb fel dinasyddion i’r blaned. Trwy hyn, gwelwyd sicori fel y trydydd cydweithiwr, athro a chyd-artist. Yn yr ymchwiliad, daethant yn fwy ymwybodol o gyfeiriadau at gyd-weithredu annynol mewn anthropoleg.

Mae’r gwaith a welwch yn Oriel Blodau Bach yn gynrychiolaeth a dadansoddiad o’r prosiect ynghyd a sylwadau pellach am y prosiect. Bydd yn defnyddio Oriel Blodau Bach yn yr un modd a a blog ar y rhyngrwyd. Croeso ichi gysylltu â Roger Lougher os hoffech drafod unrhywbeth a osodir yma : Melin Glonc, Drefelin, Llandysul, SA44 5XB. Diolch.

Advertisements

Roger Lougher

Our exhibition with Roger Lougher during September and October 2017 will grow and change over the duration of the show. Keep an eye open for new additions as the piece develops…

FullSizeRender 11